wtorek, 6 październik 2015
You need to specify a list Id in the module configuration

Małżeńska rozdzielność majątkowa

25.09.2005

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej a przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Małżeństwo dokonało częściowego rozdzielenie majątku dorobkowego na podstawie umowy wprowadzającej umowny ustrój rozdzielności majątkowej. Jeden z małżonków uzyskuje przychód na podstawie właśnie tejże umowy. Przychód ten stanowi dopłatę od drugiego małżonka, który uzyskuje na wyłączną własność składniki majątku o wartości przewyższającej znacznie wartość składnika majątku otrzymanego przez drugiego z małżonków.

Czy zatem dopłata ta stanowi źródło przychodów i rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodwego od osób fizycznych?

Małżonkowie oświadczyli, iż w przyszłości mają zamiar zawrzeć umowę majątkową wyłączającą obowiązujący w ich związku małżeńskim ustrój wspólności ustawowej i dokonać w formie aktu notarialnego podziału części majątku, objętego wspólnością ustawową, w którym to majątku ich udziały są równe. Nieruchomość o wartości 10 tys. zł otrzyma na wyłączną własność żona, a wszelkie prawa majątkowe związane z udziałem przez męża w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 208 300 zł przypadną wyłącznie mężowi, z tym że wobec różnicy wartości nabywanych praw mąż dopłaci żonie w dniu zawarcia umowy jednorazowo gotówką 70 tys. zł.

Zaznaczono, iż podział majątku wspólnego dokonywany po zniesieniu wspólności majątkowej w sytuacji kiedy występują spłaty lub dopłaty stanowi przedmiot podatku od czynności cywilnoprawnych, z tym że w opisanym przypadku podatek PCC nie wystąpi.

Według przekonania podatników w opisanym stanie faktycznym zyskanie przychodu w wysokości 70 tys. zł przez żonę nie rodzi z jej strony obowiązku podatkowego jako, że w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wymienił źródła przychodów związane z nabyciem i zbyciem nieruchomości i praw. Nieruchomość, którą ma nabyć w podziale żona została wprawdzie nabyta razem przez małżonków w 2000 r., ale na podstawie umowy darowizny, więc zbycie jej jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit d.

W związku z nabyciem przez męża wszelkich praw majątkowych związanych z jego osobistym uczestnictwem w spółkach z o.o. nie nastąpi uzyskanie przez niego dochodu z odpłatnego zbycia udziałów, gdyż żona nigdy nie była udziałowcem w tych spółkach. Mężowi przysługują z tytułu tego uczestnictwa prawa korporacyjne, a prawa majątkowe objęte są wspólnością ustawową, jako, że udziały objęte przez męża w tych spółkach zostały pokryte z majątku dorobkowego.

Zdaniem podatników, opodatkowanie przychodu uzyskanego w wyniku podziału majątku dorobkowego podatkiem dochodowym wydaje się krzywdzące. Małżonka po podziale uzyska walory o mniejszej wartości niż jej udział w jednej części w dzielonym majątku, a więc traci a nie zyskuje.

Ponadto skoro umowa o podział majątku dorobkowego podlega podatkowi PCC to nie powinna podlegać podatkowi dochodowemu.

W sprawie tej głos zabrał organ podatkowy. Urząd skarbowy poinformował podatników, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej. Rozpatrując sprawę dalej, urząd skarbowy stwierdził, że na podstawie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa). A zatem w myśl tejże ustawy małżonkowie mogą przez umowę w formie aktu notarialnego wspólność majątkową bądź rozszerzyć, bądź ograniczyć lub wyłączyć. Przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólnoty majątkowej nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, otrzymana przez małżonkę dopłata w wysokości 70 tys. zł, w związku ze zniesieniem wspólności majątkowej i podziałem majątku dorobkowego małżonków, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - stwierdził organ skarbowy.

Należy jednak pamiętać, że umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat są przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w myśl przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

PK na podst. pisma US I-005/0200/PDOF/2004

 
Wersja do druku Drukuj
« nowszy artykuł   starszy artykuł »

30.09.2015 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Biznespartner.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (nr KRS 000011065) oraz media-press.tv Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (nr KRS 000084183) podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. Szczegółowy Plan Połączenia Spółek dostępny jest tutaj.