poniedziałek, 5 październik 2015
You need to specify a list Id in the module configuration

Opodatkowanie: odsetki od pożyczki

26.08.2005

Dzień dobry, bardzo proszę o poradę w następującej kwestii: zapłaciliśmy odsetki (kwota w EUR) od pożyczki udzielonej naszej spółce z o.o. przez nierezydenta (firma z siedzibą we Włoszech, nie udziałowiec). Jaką przyjąć podstawę do obliczenia zryczałtowanego podatku od tych odsetek, który musimy zapłacić (jaki przyjąć kurs EUR)? Dziękuję za pomoc.

W odpowiedzi na Państwa pytanie informujemy, że ustawy podatkowe nie precyzują jakiego kursu waluty należy użyć dla obliczenia podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że zapłacone od otrzymanej pożyczki odsetki zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, do przeliczenia ich wartości wyrażonej w walucie obcej na złotówki, zastosować można przepis art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówiący, iż koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

W związku z powyższym jeżeli dzień naliczenia odsetek jest inny niż dzień ich wypłaty, do ujęcia w księgach należy zastosować kurs średni NBP. W dniu zapłaty, dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania, należy użyć do przeliczenia wartości na złotówki kursu sprzedaży banku, z którego usług spółka skorzystała.

Powyższy sposób przeliczania wynika również z przepisów ustawy o rachunkowości. Mianowicie zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 tej ustawy wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań. Bez wątpienia odsetki od pożyczki stanowią zobowiązanie spółki wobec pożyczkodawcy. Obowiązek podatkowy w zakresie zryczałtowanego podatku pobieranego przez spółkę powstaje z chwilą wypłaty odsetek.

Naszym zdaniem należy stwierdzić, że dla właściwego ustalenia podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem zasadnym jest przeliczenie na złotówki kwoty wypłaconych odsetek wyrażonych w walucie obcej, według kursu sprzedaży banku, z którego usług Spółka korzysta, z dnia przekazania odsetek pożyczkodawcy. Od tak obliczonej podstawy opodatkowania w PLN należy obliczyć podatek podlegający wpłacie do urzędu.

Odpowiedzi udzielili eksperci firmy DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS z siedzibą w Lublinie

 
Wersja do druku Drukuj
« nowszy artykuł   starszy artykuł »

30.09.2015 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Biznespartner.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (nr KRS 000011065) oraz media-press.tv Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (nr KRS 000084183) podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. Szczegółowy Plan Połączenia Spółek dostępny jest tutaj.